Šumarstvo I drvna industrija u Srbiji

Sa teritorijom od 77,474 km2 I sa 7,4 miliona stanovnika ( bez Kosova I Metohije ), Srbija spade među evropske zemlje srednje veličine. Severni deo teritorije države je ravničarski I poljoprivredni, a južni čine planinski predeli pokriveni šumama.

Šume pokrivaju 2,26 miliona hektara, odnosno 29,1 % ukupne teritorije Srbije. Najzastupljenije vrste drveta su bukva I hrast. Pokrivenost šumom je najveća na istoku, jugozapadu i jugu države (područja čija pekrivenost šumom iznosi preko 80 % -opština Majdanpek i Prijepolje; područja čija je pošumljenost 41-60% - Kučevo, Žagubica, Despotovac, Bor, Boljevac; područja Priboja I Kuršumlije pošumljena 61-80%).

Šume su u vlasništvu države 53% I u vlasništvu privatnih posednika 47%. Većina četinarskih šuma je u vlasništvu države. Državnim šumama upravljaju JP SRBIJAŠUME I JP VOJVODINAŠUME.

Drvna industrija Srbije je izvozno orjentisana privredna grana sa brojnim prednostima, od kojih su najvažnije postojanje značajne sirovinske baze, niska cena radne snage i relativno očuvani proizvodni kapaciteti.

Većina preduzeća drvne industrije Srbije spade u kategoriju malih preduzeća-97%.